02-2150826-7, 088-9799829 info@charlassociate.com

บริการของเรา

            สำนักงานบัญชีของเราให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

บริการของเรา

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้งส่วน

บริการจัดทำรายงานภาษี ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด 51

จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ปิดงบประจำปี ตรวจสอบบัญชี ภาษี

บริการรับวางระบบบัญชีให้กับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม SMEs โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

บริการรับจัดทำเงินเดือนสำหรับพนักงานคนไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงินรายเดือน