บริการของเรา

    สำนักงานบัญชีของเราให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

 

รายละเอียดบริการ ค่าบริการ
บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน
บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงินรายเดือน
บริการจัดทำรายงานภาษียื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ต่อใบอนุญาตรวมถึงจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล ปิดงบการเงิน ชำระบัญชี
ปิดงบประจำปี ตรวจสอบบัญชี ภาษี
บริการรับวางระบบบัญชีให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
รับทำเงินเดือนทั้งพนักงานคนไทยและพนักงานต่างชาติ รวมถึงยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

เอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมเบื้องต้น กรณีจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
1.เอกสารจองชื่อนิติบุคคล
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อการ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ก่อการ
4.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ
5.ตราสำคัญบริษัท

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
4.รูปถ่าย
5.แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
5.สำเนาหนังสือรับรอง

จัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (กรณีตั้งร้านทอง)
1.เอกสารจองชื่อนิติบุคคล
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อการ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ก่อการ
4.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ
5.ตราสำคัญบริษัท

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีตั้งร้านทอง)
1.ภ.พ09 ของร้านทองเก่าที่โอนมาให้
2.ภ.พ09
3.ภ.พ20 และ ภ.พ01 ฉบับจริง
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.หนังสือสัญญาเช่า
7.รูปถ่าย
8.แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
9.สำเนาหนังสือรับรอง