โปรโมชั่น

จดทะเบียนบริษัท  6,000 บาท

รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมด

แถมฟรี ตรายาง, จด .. 10.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, จดภาษีมูลค่าเพิ่ม,

จด e-filing และ  จด .. 01 password สำหรับยื่นภาษีของลูกค้า

 

<< โปรโมชั่น พิเศษ !!! แพ็คเกจทำบัญชี >>
แพ็คเกจบัญชี 1 – แพ็คเกจย่อม
ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่ 2,000 บาท ต่อเดือน
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจจัดตั้งใหม่
รายละเอียดของการบริการ
1. ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน
2. ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53)รายเดือน
3. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)รายเดือน
ฟรี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
ฟรี บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี
…………………………………………..……………………..……………………..…………..………………..
แพ็คเกจบัญชี 2 – แพ็คเกจกลาง
ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่ 4,000 บาท ต่อเดือน
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง
รายละเอียดของการบริการ
1. ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน
2. ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53)รายเดือน
3. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)รายเดือน
ฟรี บริการดูแลระบบเงินเดือนของพนักงาน
ฟรี บริการจัดทำรายงานและบริการด้านประกันสังคม
ฟรี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
ฟรี บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี
.……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..
แพ็คเกจบัญชี 3 – แพ็คเกจใหญ
ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่ 8,000 บาท ต่อเดือน
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น และธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น
รายละเอียดของการบริการ
1. ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน
2. ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53)รายเดือน
3. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)รายเดือน
ฟรี บริการจัดทำรายงานเฉพาะเพื่อฝ่ายบริหาร (Management Report)
ฟรี บริการด้านการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis)
ฟรี บริการดูแลระบบเงินเดือนของพนักงาน
ฟรี บริการจัดทำรายงานและบริการด้านประกันสังคม
ฟรี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
ฟรี บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี
.……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..
*** ราคาและโปรโมชั่น ***

ปิดงบการเงิน ปกติราคา 10,000 บาท เริ่มต้นเพียง 3,000 บาท
สอบบัญชี เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท
ยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90, 91ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เริ่มต้นเพียง 200 บาท
ยื่นแบบภ.พ. 30 ราคาปกติ 1,200 บาท ราคาเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท
จดทะเบียนการค้า คณะบุคคล ร้าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ เริ่มต้นเพียง 800 บาท
จดห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ราคา 5,000 บาท
จดทะเบียนบริษัทราคาเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท

***ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามความยากง่ายของการทำบัญชี
และปริมาณเอกสารต่อเดือน***
.……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..
ค่าสอบบัญชีเริ่มต้น 4,990 บาท
สำหรับธุรกิจจัดตั้งใหม่ หรือธุรกิจที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายละเอียดของการบริการ
ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และประมาณการทางบัญชี
ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนองบการเงินโดยรวม
แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี
ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
ฟรี บริการส่งงบการเงินประจำปี
ฟรี บริการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
ฟรี ลงโฆษณานัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
ฟรี หนังสือแจ้งข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในและวิธีการบัญชีเพื่อฝ่ายบริหาร
( หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2561 )
.……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..
โปรโมชั่น ต่อที่ 1 เมื่อจดทะเบียนบริษัท วันนี้
ฟรี! ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ฟรี! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฟรี! ลดค่าทำบัญชี50% 3เดือน