02-2150826-7, 094-6595959 info@charlassociate.com

ปิดงบประจำปี ตรวจสอบบัญชี และภาษี

บริการปิดงบประจำปี ตรวจสอบบัญชีและภาษี ให้แก่ บริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ

เราใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนการดำเนินงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ด้านบัญชีกว่าหลากทศวรรษ ซึ่งท่านจะได้รับบริการปิดงบประจำปี ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี ตรวจสอบรายการผิดพลาดที่มีความซับซ้อน ช่วยดูแลและชี้แจงเรื่องภาษี เพื่อความน่าเชื่อถือทางข้อมูลบัญชี และเสนอแนวทาง เพื่อจัดการกับระบบบัญชีให้ถูกต้อง นำมาซึ่งการใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจแก่การบริหารภายในองค์กรของท่าน

“บริการสุดประทับใจ ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลบริการ

สำนักงานบัญชี ชาญ Charl Associate

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 094-6595959
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : info@charlassociate.com
ไลน์ : @charlassociate