02-2150826-7, 094-6595959 info@charlassociate.com

การปิดงบการเงิน หัวใจหลักของการทำบัญชี

สวัสดีครับ ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน จากที่ทราบโดยทั่วกันแล้ว ธรรมชาติของสภาพการเป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัท จำกัด หรือห้างหุ้นส่วน จำกัด ก็ตาม ล้วนต้องการมีบริหารจัดการบัญชีภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ และการวางระบบบัญชีที่ดีก็ย่อมส่งผลดีต่อ การปิดงบการเงิน ตามไป เพราะ การปิดงบการเงิน เป็นเหมือนกระจกสะท้อนภาพรวมของธุรกิจ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเห็นตัวเลขของกิจการว่าปีนี้มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

สำหรับบริษัท จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ต้องทำการปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องนำส่งให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เกิน 5 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และกรมสรรพากร ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นงบการเงินได้ที่สถานที่ทำการ หรือยื่นผ่านออนไลน์ก็ย่อมได้ แถมการยื่นผ่านออนไลน์ยังได้สิทธิในการขยายระยะเวลาอีกด้วยครับ ในส่วนของขั้นตอนการนำส่งจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดหาผู้สอบบัญชีมาเซ็นชื่อรับรองงบการเงิน ดูๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับ ดังนั้นทางผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการปิดงบการเงินเสมอ ซึ่งก็ต้องหาสำนักงานรับทำบัญชีหรือพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญและมีคุณภาพคอยปรึกษาคอยและจัดทำการปิดงบใหอย่างถูกต้อง โดยการปิดงบการเงินนั้นสำคัญมาก หากนิติบุคคลไม่ทำการส่งงบการเงินหรือส่งไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ก็จะมีโทษปรับตามกฏหมายครับ

ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับ “การปิดงบการเงิน” ?

1. ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานบัญชีก่อนเวลาปิดงบ โดยผู้ประกอบการต้องคาดการณ์เวลาที่จะต้องนำส่งให้ทันด้วยครับ

2. สำหรับเริ่มต้นปิดงบ ผู้ประกอบการจะต้องตรวจบันทึกรายการที่จดเอาไว้ในสมุดรายวันต่างๆ ซึ่งถ้าหากมีอะไรผิดพลาดต้องแก้ไขอย่างทันท่วงที และจัดแบ่งผู้ที่ทำหน้าที่ยื่นงบการเงินออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามการจดทะเบียนบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วนที่มีการจดทะเบียนตามกฏหมายไทย, กลุ่มนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศมีการประกอบธุรกิจในประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฏากร ซึ่งเหล่านี้จะต้องนำการส่งงบการเงินที่ผ่านตรวจสอบ พร้อมแสดงความเห็นเรียบร้อยให้นายทะเบียนภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่ปิดบัญชี

3. (ในกรณีที่เป็นบริษัทจำกัด) จะต้องยื่นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไปเสนอในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชี แล้วนำส่งงบการเงินให้นายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับจากวันแรกที่เอาไปยื่นในที่ประชุมใหญ่ จากนั้นก็ต้องนำสำเนาที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ถือหุ้น ส่งต่อไปยังนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการปิดงบการเงินประจำปี

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่หรือไม่เคยมีประสบการณ์การดำเนินการปิดงบการเงิน สามารถทำได้ตามนี้เลยครับ

1. เตรียมเอกสารทางการเงินทั้งหมดของบริษัท ทั้งรายการขายสินค้า, รายการซื้อสินค้า, รายรับ – รายจ่าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดเรียงประเภทรายการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ในกรณีที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเตรียมเอกสารรายงานภาษีซื้อ-ขาย

2. ตรวจสอบรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของทุกๆ เดือนในรอบบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง สำหรับในกรณีที่เอกสารไม่ครบหรือขาดเอกสารของเดือนไหนไป ต้องรีบแจ้งขอรายการเดินบัญชีจากธนาคารให้เร็วที่สุดครับ

3. เมื่อสิ้นกระบวนการเตรียมเอกสารแล้ว สามารถติดต่อทางสำนักงานบัญชีหรือบริษัทรับทำบัญชี เพื่อทำการปิดงบการเงิน จากนั้นให้ตรวจสอบจำนวนเอกสารและความถูกต้องให้แน่ใจก่อนที่จะนำส่งครับ

4. เมื่อจัดทำงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ขอข้อมูลจากสำนักงานบัญชีที่ดำเนินการปิดงบให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นสมุดรายวันแยกประเภท (G/L) ทะเบียนทรัพย์สิน สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบริษัทครับ

5. เมื่อตรวจสอบทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เกิน 5 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีี และกรมสรรพากร ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

หัวใจสำคัญของการปิดงบการเงินคือ ระยะเวลาที่กำหนด เพราะกระบวนการเตรียมการต่างๆ ต้องใช้เวลา ดังนั้นท่านผู้ประกอบการทั้งหลายจึงต้องมีระบบการจัดการบัญชีภายในองค์กรที่ดี หากเกิดความผิดพลาดที่จุดใดจุดหนึ่งไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่ยืดระยะเวลาการปิดงบการเงินได้ จนบางครั้งอาจจะดำเนินการไม่ทันกำหนด ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดทางกฏหมาย และสร้างความเสียหายต่อองค์กรได้ การทำบัญชีอย่างต่อเนื่องจะทำให้เราเห็นจุดผิดพลาด และสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที การหาบริการจัดทำบัญชีสำนักงานรับทำบัญชีจึงเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับบริษัทที่ต้องการระบบบัญชีที่มีคุณภาพ

สำนักงานบัญชี ชาญ Charl Associate

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 094-6595959
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : info@charlassociate.com
ไลน์ : @charlassociate