02-2150826-7, 088-9799829 [email protected]

การวางระบบบัญชี สิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องทำ

ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆ การวางระบบบัญชี เปรียบเสมือนการสร้างบ้านซักหลังหนึ่ง ซึ่งก็ต้องมีการออกแบบ วางโครงสร้างของทุกมุมบ้านจนเสร็จสมบูรณ์ มีรั้วบ้าน ลานจอดรถ และมีตัวบ้านที่แข็งแรง พร้อมอยู่ และเมื่ออยู่อาศัยแล้วก็ต้องมีการบฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมาย อย่างการเสียค่าน้ำ-ไฟ ค่าส่วนกลาง ฯลฯ หากมีขโมยขึ้นบ้านก็ต้อง สร้างรั้วบ้านให้สูงขึ้น ติดกล้องวงจรปิด หรือติดสัญญาณกันขโมย หรือเมื่ออยู่นานวันเข้า สภาพบ้านเสื่อมลง ก็ต้องมีการซ่อมแซม ดังนั้นผู้อยู่อาศัยต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามสภาพความเป็นอยู่่เสมอ เพื่อความสบายใจของผู้อยู่อาศัยเอง การวางระบบบัญชีก็เช่นเดียวกันครับ

การวางระบบบัญชี เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น และยิ่งธุรกิจไหนมีระบบบัญชีที่ดีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ลอยรั่วที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่างๆ ภายในองกรค์ ลดน้อยลงไปเท่านั้น เพราะเราสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน และกิจกรรมทางบัญชีต่างๆ ได้จากระบบบัญชีที่เราได้วางไว้แล้วนั่นเอง ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันการทุจริต ช่วยให้มีข้อมูลการบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนได้อีกด้วยครับ

ลักษณะของระบบบัญชีที่ดี

1. สามารถตรวจสอบสภาพทางการเงินของธุรกิจได้

ระบบบัญชีที่ดีจะต้องแยกประเภทของบัญชีได้ทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม หรืองบกระแสเงินสด เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารจัดการภายในบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษัทได้

ระบบบัญชีที่ดีจะต้องรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการทั้งหมด โดยการรับรู้กิจกรรมทางการเงินในอดีต จะสามารถจำแนกได้ว่ารายการใดมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็น กล่าวคือระบบบัญชีที่ดีจะช่วยควบคุมการเงินให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้ครับ

3. สามารถป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจได้

หากไม่มีระบบบัญชีที่ดี อาจก่อให้เกิดปัญหาของการใช้เงินมากเกินความจำเป็น การลักขโมย หรือการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด จึงต้องมีการวางระบบบัญชีที่ดี ซึ่งบัญชีจะเป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเงินว่าเราดำเนินกิจกรรมใดบ้าง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องตรวจสอบได้ทุกเมื่อ และทราบถึงจุดที่ผิดพลาดได้

4. สามารถนำข้อมูลทางบัญชีประกอบการตัดสินใจต่างๆ ในการทำธุรกิจได้

รายงานผลการดำเนินงานหรืองบการเงินของบริษัท เป็นตัวบ่งบอกภาพรวมของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นการดำเนินงานของธุรกิจได้ชัดเจนเพื่อนำข้อมูลสถานะทางการเงินในอดีต และปัจจุบัน มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้มากขึ้นครับ

5. สามารถคำนวณภาษีที่ธุรกิจต้องชำระตามกฏหมายประมวลรัษฎากร

อีกสิ่งหนึ่งที่สัมพันธ์กับบัญชีก็คือ เรื่องของภาษี ที่เข้ามามีบทบาทกับผู้มีรายได้ โดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจต่างๆ การวางแผนภาษีและการคำนวณภาษีอย่างถูกต้องจะช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงานของธุรกิจได้ ดังนั้นการวางระบบบัญชีที่ดีต้องออกแบบให้รองรับกับภาษีเช่นกันครับ

1.3 ภาษีสิ้นปี

คุณต้องเสียภาษีจากงบการเงินของคุณเมื่อถึงสิ้นปี ซึ่งตรงนี้คุณสามารถเอาภาษีที่จ่ายไปเมื่อกลางปีและภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายทั้งปี มาหักลบกับภาษีสิ้นปีได้ครับ โดยจะมีระยะเวลากำหนดการที่จะต้องยื่นภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี ซึ่งเรียกว่าการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ครับ

การวางระบบบัญชีเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ทุกธุรกิจควรมีการวางระบบบัญชีที่ดี แม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เพื่อให้การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชีในแต่ละธุรกรรมที่เกิดขึ้น (รับ,จ่ายเงิน, เบิกสินค้า ฯลฯ) เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มระบบการควบคุมภายใน และป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจุดประสงค์หลักของการวางระบบบัญชี คือ การบริหารวิธีการดำเนินงานทางบัญชีให้สอดคล้องกับการทำงานของธุรกิจนั้นๆ โดยเน้นผลประกอบการเป็นหลัก เพื่อนำมาวัดผลและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจก็จะมีสภาพการดำเนินงานทางบัญชีที่ต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรมีการวางระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจให้มากที่สุด เพื่อจะได้วัดผลและสรุปผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธุรกิจได้

และทั้งหมดนี้ ก็คือเหตุผลของ การวางระบบบัญชี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องทำ เราจะเห็นได้จากการที่ผู้ประกอบกิจการใหม่ หรือ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีภายในองค์กร จะเน้นให้ความสำคัญเรื่องการวางระบบบัญชีเป็นพิเศษ และในทางที่ดี บางธุรกิจก็จะใช้บริการทำบัญชีจากบริษัทหรือสำนักงานรับบัญชีโดยเฉพาะ เพราะบริษัทรับทำบัญชีเหล่านี้ จะมีความรู้และประสบการณ์ในการทำบัญชีให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครับ

สำนักงานชาญและเพื่อนทนายความ โดย เมโทร แปซิฟิค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 088-9799829
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : [email protected]
ไลน์ : @charlassociate