02-2150826-7, 088-9799829 [email protected]

รู้ไว้ก่อน ! ภาษีที่ต้องจ่ายในฐานะนิติบุคคล

จากที่ทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่า “ภาษี” คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้มีเงินได้ทุกคน และเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามสถานภาพของผู้มีเงินได้ เพราะเมื่อถึงรอบการยื่นภาษีหลายคนก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ภาษี ชวนให้เราปวดหัวอีกแล้ว” ซึ่งผมเชื่อว่าประโยคในทำนองนี้น่าจะเคยเกิดขึ้นกับผู้ที่เริ่มต้นเข้ามาอยู่ในฐานะการเป็นนิติบุคคลอย่างแน่นอน เพราะต้องบอกเลยว่าเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้ว “ภาษี” จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและต้องจัดการรองลงมาจากการดำเนินงานภายในธุรกิจเลยแหละครับ ซึ่งภาษีสำหรับนิติบุคคลนั้น หากเรารู้ไว้ก่อนก็จะสามารถเตรียมการวางแผนภาษี เพื่อทำการยื่นเมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดได้ครับ ว่าแต่ “ภาษีนิติบุคคล” จะมีกี่ประเภทและอะไรบ้าง ? มาดูกันครับ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

คือ ภาษีทางตรงที่ผู้มีเงินได้ที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็ตาม จะต้องนำส่ง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล”ให้แก่กรมสรรพากรตามประมวลกฏหมายรัษฎากร โดยจะมีการคิด ภาษี จากผลกำไรของธุรกิจ ดังนั้นภายในธุรกิจของนิติบุคคลเอง ก็จะต้องมีการทำบัญชีอยู่เสมอว่าต้นทุนทางธุรกิจมีรายได้เท่าไรในปีนั้นๆ แล้วมาคำนวณว่าธุรกิจในปีนี้มีผลกำไรเท่าไร? ซึ่งถ้าคิดออกมาแล้วส่วนที่เป็นกำไรก็นับว่าเป็น “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” ที่นิติบุคคลต้องเสียนั่นเองครับ โดยอัตราภาษีจะอยู่ที่ 5% – 20% (ขึ้นอยู่กับขนาดและรายได้ของธุรกิจ)

แบบแสดงรายการ “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” ที่นิติบุคคลต้องยื่น ได้แก่

  • แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 สำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดบัญชี
  • แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 สำหรับยื่นภายใน 2 เดือนหลังจากรอบบัญชีครึ่งปี

รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมที่จะไปยื่นภาษีด้วยนะครับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โดยส่วนใหญ่แล้วการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจ้างงาน ซึ่งตามกฏหมายแล้วเจ้าของธุรกิจที่ทำการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละครั้งจะต้องมีการหักเงินค่าจ้างไว้จำนวนหนึ่ง จากนั้นก็จะต้องนำส่งให้แก่กรมสรรพากร เพื่อให้ทางรัฐได้รับรู้ข้อมูลการจ่ายภาษีและรายได้ของบุคคลที่รับเงินค่าจ้างนี้ และในกรณีที่บุคคลที่รับเงินค่าจ้างต้องจ่ายเพิ่ม หรือจะได้ภาษีคืน จะขึ้นอยู่กับรายได้ของเขาว่าต้องเสียภาษีเท่าใดในปีนั้น ๆ ถ้าเขาถูกทางเจ้าของธุรกิจ “หัก ณ ที่จ่าย” มากกว่าภาษีที่เขาต้องเสียในปีภาษีนั้น ๆ จะสามารถขอคืนภาษีได้ครับ

แบบแสดงรายการ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ที่นิติบุคคลต้องยื่น ได้แก่

  • แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 3 กรณีที่หักบุคคลธรรมดา
  • แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 53 กรณีที่หักนิติบุคคล

ต้องยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

คือ ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ธุรกิจรูปแบบนิติบุคคลเท่านั้น แต่ธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดาบางแห่งเองก็ต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกัน เพราะใครก็ตามแต่ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท / ปี ล้วนต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและทำการยื่นให้แก่กรมสรรพากรแบบไม่มีเงื่อนไขครับ ดังนั้นแล้วทางนิติบุคคลเองจะต้องรับรู้รายได้ของตนเองเสมอเพื่อทำการปรับราคาสินค้าหรือบริการให้มีความสอดคล้องกับจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายครับ

แบบแสดงรายการ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ที่นิติบุคคลต้องยื่น ได้แก่

  • แบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 ซึ่งจะต้องยื่นทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

คือ ภาษีเฉพาะกิจที่จะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจนั้นๆ ที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ซึ่งจะนอกเหนือจากธุรกิจทั่วไป เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ ฯลฯ และไม่ว่าจะอยู่ในฐานะนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ตามก็จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะครับ เพราะประเภทธุรกิจเหล่านี้จะไม่ได้อยู่ในกฎหมายภาษีหลักอย่างประมวลรัษฎากร แต่จะควบรวมอยู่ในกฎหมายเฉพาะที่ใช้กำกับดูแลธุรกิจแต่ละประเภทโดยเฉพาะ ซึ่งรูปแบบการเสียภาษีนั้นก็จะขึ้นอยู่กับธุรกิจประเภทนั้นๆ ครับ หากใครประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจเฉพาะ ก็ควรที่จะต้องศึกษากฏหมายและเงื่อนไขภาษีธุรกิจเฉพาะของตนเองไว้ครับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

อากรแสตมป์

คือ ภาษีที่ทางกรมสรรพากรเรียกเก็บเมื่อธุรกิจมีการทำ “ตราสาร” หรือที่รู้จักกันว่า “สัญญา” ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตราสาร 28 ลักษณะ ซึ่งตัวอย่างของอากรแสตมป์ที่ต้องเสียให้แก่รัฐ เช่น การทำสัญญาเช่าที่ดิน การเช่าซื้อทรัพย์สิน การทำสัญญากู้ยืมเงิน ฯลฯ และเมื่อมีการใช้แสตมป์แล้วทางผู้ที่ได้รับการกำหนดตามประมวลรัษฎากรก็จะทำการขีดฆ่าเพื่อแสดงถึงการใช้แสตมป์ โดยรายละเอียดต่างๆ นั้น เราสามารถศึกษาได้ในประมวลรัษฎากร เพราะการเก็บอากรแสตมป์นั้นจะมีความแตกต่างกันไปในอากรแต่ละประเภทครับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ อากรแสตมป์

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว จะเห็นได้เลยนะครับว่า “ในฐานะของการเป็นนิติบุคคล” ต้องรับผิดชอบกับภาษีอย่างไร แม้ในทางปฏิบัติของนักบัญชีที่มองว่า “ภาษี” เป็นเรื่องน่าปวดหัว แต่หากลองดูดีๆ ภาษีสำหรับนิติบุคคลนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่ประเภทเองนะครับ ดังนั้นผมอยากขอให้ทุกคนดูข้อกฏหมายและเงื่อนไขของธุรกิจตัวเองให้ดีและทำการยื่นภาษีที่ตัวเองเข้าข่ายเสมอ อย่าเลี่ยงภาษีจะดีกว่าครับ เพราะโทษของการเลี่ยงภาษีจากทางกรมสรรพากรนั้นต้องบอกว่าหนักจริงๆ เพราะฉะนั้นมาร่วมกันสร้างธุรกิจที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบภาษี และระบบบัญชีที่ถูกต้องกันเถอะครับ

สำนักงานชาญและเพื่อนทนายความ โดย เมโทร แปซิฟิค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 088-9799829
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : [email protected]
ไลน์ : @charlassociate