02-2150826-7, 088-9799829 [email protected]

Knowledge / News

Can follow articles and news about accounting, tax and other matters. related We will bring up the story That should be known to be published in an update which keep up with the current situation including stories that will occur in the future You can follow and read here. in order to be able to receive information on a regular basis

ภ.ง.ด. = ภาษีเงินได้ มีกี่ประเภทกันนะ ?

ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคล ประจำปี 64

3 วิธีเช็คความน่าเชื่อถือของบริษัทคู่ค้า รู้ก่อนหมดห่วงเรื่องโดนหลอก

ต้องทำอย่างไรต่อ ? หลังจดทะเบียนบริษัท

5 คำตอบ ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

Important documents

เอกสารและรายละเอียดในการจดบริษัท

ขั้นตอนใช้ในการจัดตั้งบริษัท

 1. จองชื่อนิติบุคคล
 2. สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการ 1 คน  พร้อมทั้ง E-mail   และเบอร์โทรศัพท์
 3. เตรียมรายชื่อบริษัท 3  ชื่อ  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ( เพื่อยื่นขอตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกันกับบริษัทอื่น)

เอกสารในการจดทะเบียนหลังจากได้ชื่อในการจัดตั้งบริษัท

 1. 1. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของกรรมการทุกคน
 2. วัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบการค้า
 3. ทุนจดทะเบียน (เป็นการจำกัดการรับผิดชอบความเสียหายที่บริษัทอาจก่อขึ้น ส่วนใหญ่นิยมจดกันที่ 1 ล้านบาท)
 4. ชื่อผู้มีอำนาจในการขอจดทะเบียน
 5. สัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละคน
 6. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
 7. สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคน
 8. รอบบัญชีในการจัดทำงบการเงิน
 9. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่ใกล้เคียง (ห้ามใช้ Google map)
 10. ตรายาง 2 รูปแบบ
  แบบที่ 1 กรณีผู้จัดตั้งบริษัทไม่มีโลโก้บริษัท ทางสำนักงานจัดเตรียมให้ รูปแบบสีเหลี่ยม ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
  แบบที่ 2 กรณีผู้จัดตั้งบริษัทมีโลโก้บริษัท สามารถทำตรายางในรูปแบบที่ต้องการได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 1. ภ.พ. 01 (คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) =   3   ฉบับ  (  ทางสำนักงานจะเตรียมให้  )
 2. ภ.พ. 01.1  (คำขอแจ้งใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) = 3  ฉบับ  (  ทางสำนักงานจะเตรียมให้  )
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ
 4. หนังสือรับรองไม่เกิน 6  เดือน (จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว)
 5. หนังสือยินยอม บัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ ,สัญญาซื้อขาย ,สัญญาเช่า
 6. แผนที่ที่ตั้งของสถานประกอบการ
 7. รูปถ่ายสถานประกอบการให้เห็นบ้านระยะใกล้ ,ระยะไกล ,ให้เห็นตัวบ้าน  บ้านเลขที่   ป้าย ให้ชัดเจน

เอกสารที่ใช้เพื่อจดประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

 1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01) (สำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้)
 2. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีทำหลายเรื่อง ใช้ อากรแสตมป์ 30 บาท) (สำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้)
 3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจทั้งหมด
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (สำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้)
 5. หนังสือยินยอมใช้สถานที่ + สำเนาทะเบียนที่ตั้ง + สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ยินยอม(เจ้าของบ้าน)
 6. แผนที่ตั้งบริษัท
 7. หนังสือรับรองบริษัท
 8. เอกสารบอจ2 บอจ3 บอจ5
 9. รูปถ่ายสถานประกอบการ ที่มีป้ายชื่อบริษัทเต็มรูปแบบติดหน้าบ้านคู่กับบ้านเลขที่ และรูปถ่ายภายในสถานประกอบการ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน(ลูกจ้าง)

 1. หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02) (สำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้)
 2. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) (สำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้)
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ลูกจ้าง)
 4. แบบรายชื่อผู้ประกันตน
 5. เงินเดือนของผู้ประกันตนทั้งหมด
 6. รายชื่อโรงพยาบาลที่ผู้ประกันคนเลือกคนละ 3 โรงพยาบาล

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมออนไลน์

คำขอยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05) (สำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้)

เอกสารที่ทางลูกค้าต้องจัดเตรียมให้สำนักงานบัญชีในแต่ละเดือน

รายได้

 1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 2. เอกสารถูกหัก ณ ทีจ่าย (ทวิ50)

ค่าใช้จ่าย

 1. เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นใบกำกับภาษีสินค้าที่ซื้อ แนบเอกสารทวิ50 (เอกสารหัก ณ ทีจ่าย)
 2. เอกสารการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 3. เอกสารการจ่ายค่าจ้าง freelance
 4. ใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้ขายสินค้าและบริการให้เราเป็นบุคคลธรรมดาและไม่ได้ออกใบเสร็จให้        เรา)

เอกสารอื่นๆ

เช่น สัญญาเงินกู้ยืม

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

 1. ภพ 09 3 ฉบับ (สำนักงานเป็นผู้จัดส่งให้)
 2. สำเนา ภพ. 20  2 ฉบับ
 3. ตัวจริง ภพ. 20
 4. สำเนาสัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า) 2 ฉบับ ถ้าค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเกิน 1 ล้านบาท  ต้องนำสัญญาเช่าไปตีตราสารหลังสัญญาที่สรรพากรเขตที่ตั้ง
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ (ใหม่) 2 ฉบับ
 6. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอม เช่น การเป็นเจ้าบ้าน สัญญาซื้อ-ขาย โฉนดที่ดิน คำขอเลขที่บ้าน ใบโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าช่วง
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการของผู้ให้เช่า หรือผู้ยินยอม หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ให้เช่า)
 8. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการ แห่งใหม่ 2 ชุด
 9. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ฉบับ
 10. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 2 ฉบับ
 11. หนังสือมอบอำนาจ (สำนักงานเป็นผู้จัดส่งให้)
 12. สำเนา ภ.พ.01 และ ภ.พ. 01.1 อย่างละ 2 ฉบับ
 13. ถ้ากรรมการเป็นชาวต่างชาติ  ต้องมีหน้าสำเนา passport หน้าที่ VISA บ่งบอกว่าเข้ามาในไทยวันที่เท่าไหร่
 14. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ 2 ฉบับ  เจ้าของบ้านเซ็นรับรอง
 15. แบบนำส่ง ภ.พ. 30 ย้อนหลัง 2 ปี (Optional)
 16. บัตรประชาชนเจ้าของบ้าน 2 ฉบับ
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเลิกกิจการ และชำระบัญชี

ขั้นตอนเลิกบริษัทบริษัทเบื้องต้น

 1. กำหนดรายชื่อกรรมการที่จะเป็นผู้ชำระบัญชี(อาจจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเดิม)
 2. เหตุผลที่กิจการต้องการเลิกและชำระกิจการ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น และกรรมการทั้งหมด ท่านละ 3 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถือหุ้น และกรรมการทั้งหมด ท่านละ 3 ชุด
 3. แบบภพ30ของกิจการย้อนหลัง 12 เดือน (กรณีกิจการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. งบการเงินปีก่อนหน้าของกิจการ และแบบภงด50ปีก่อนหน้าของกิจการ
 5. งบทดลองปีก่อนหน้าของกิจการ
 6. E-mail ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 7. เบอร์โทรศัพท์ผู้ถือหุ้นทั้งหมด

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ทางสำนักงาน สิ้นปี

 1. Statement ธนาคารที่เป็นชื่อบริษัท ณ วันสิ้นปี และยอดเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารณ วันสิ้นปี (OD)
 2. สัญญาเช่ารถ บ้าน หรือสัญญาเช่าอื่นๆ (ถ้ามี)
 3. สัญญาเงินกู้จากธนาคาร และเอกสารดอกเบี้ยที่ชำระให้ธนาคารตลอดทั้งปี (ถ้ามี)
 4. สัญญาเช่าซื้อleasingรถ (ถ้ามี)
 5. ยอดเงินประกันผลงาน ณ วันสิ้นปี
 6. Invoice ที่นำส่งให้ลูกค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน ณ วันสิ้นปี (ลูกหนี้การค้า)
 7. Invoice ที่ได้รับจากทาง supplier แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ วันสิ้นปี (เจ้าหนี้การค้า)
 8. รายการสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ที่มีรายละเอียดของสินค้า จำนวนสินค้า และราคาต่อชิ้น (ถ้ามี)
 9. เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ตลอดทั้งปี (ทวิ50)
 10. รายงานสรุปเงินเดือนพนักงานตลอดทั้งปี (ถ้ามี)
 11. เอกสารรายได้ทั้งปี (กรณีส่งเอกสารปลายปีครั้งเดียว)
 12. เอกสารค่าใช้จ่ายทั้งปี (กรณีส่งเอกสารปลายปีครั้งเดียว)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ทางสำนักงานกรณีย้ายสำนักงานบัญชี

 1. งบการเงินปีล่าสุดที่มี
 2. ภ.ง.ด. 50 ปีล่าสุดที่มี
 3. ทะเบียนสินทรัพย์ปีล่าสุดที่มี
 4. งบทดลองปีล่าสุดที่มี
 5. รายละเอียดประกอบงบ เช่น รายละเอียดลูกหนี้การค้า รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า รายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 6. ID password สำหรับยื่นงบการเงินออนไลน์
 7. ID Password สำหรับยื่นภาษีออนไลน์
 8. ID Password ยื่นประกันสังคมออนไลน์
 9. หนังสือรับรองบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท
 10. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)
 11. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล

สำนักงานชาญและเพื่อนทนายความ โดย เมโทร แปซิฟิค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 088-9799829
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : [email protected]
ไลน์ : @charlassociate