จดทะเบียนบริษัท กับ สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

เสร็จภายใน 1 วัน

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แบบละเอียด

1. จองชื่อบริษัท เป็นจำนวน 3 ชื่อ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (จะได้รับการพิจารณาจากชื่อแรกเป็นต้นไป หากชื่อแรกซ้ำหรือไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง นายทะเบียนจะพิจารณาชื่อในลำดับถัดไปแทน)

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ โดยระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้น และข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน รวมถึงขึ้นต้นว่าบริษัทและลงท้ายด้วยคำว่าจำกัด ซึ่งในการยื่นหนังสือหนังสือบริคณห์สนธินั้น ต้องยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัท โดยหนังสือบริคณห์สนธิต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ร่วมก่อการทุกคน

3. การจัดประชุม เพื่อจัดตั้งบริษัท หลังจากที่มีการจองซื้อหุ้นบริษัทตามทุนจดทะเบียนครบแล้ว ต้องทำการจัดประชุมจัดตั้งบริษัท โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมโดยผู้จัดตั้ง อาทิ การตั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท การเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน การรับรองสัญญาที่ผู้ก่อตั้งทำขึ้นก่อนการจดทะเบียนบริษัท กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการหรือผู้ก่อตั้ง การกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ไปจนถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่แทนผู้ก่อตั้ง และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในนามบริษัท ด้วยการทำหน้าที่เก็บเงินชำระค่าหุ้นอย่างน้อย 25% ของราคาจริง จากนั้นเมื่อเก็บค่าหุ้นครบแล้ว จะทำการขอจดทะเบียนบริษัท โดยต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการประชุม

4. ชำระค่าธรรมเนียม เพื่อรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ, ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท, ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง ฯลฯ จากนั้นเมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนบริษัทและมอบหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีบทบาท หน้าที่ตามกฏหมาย

5. ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท / ปี จากการขายสินค้าหรือให้บริการ จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน กับ ซี.เอ. ?

ถูกต้อง ชัวร์ 100%

เราสามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ได้อย่างถูกต้อง ชัวร์ 100% เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ท่านผู้ประกอบการ โดยในกรณีที่ท่านผู้ประกอบการหาข้อมูล หรือดำเนินการด้วยตนเองอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการจดทะเบียน และอาจมีผลกระทบในภายหลังจากที่จดทะเบียนไปแล้ว เนื่องจากการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ทั้งนี้เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ฟรี!

เชี่ยวชาญหลากหลายธุรกิจ

เรามีประสบการณ์ในการจดทะเบียนทุกธุรกิจ ทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนมาเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษ จึงเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้อง และเป็นขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม เราจดทะเบียนได้หมด

จดทะเบียนเสร็จสิ้น ภายใน 1 วัน

เราดำเนินการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน รวดเร็ว อนุมัติได้ภายใน 1 วัน ซึ่งช่วยลดเวลาและปัญหาเรื่องเอกสารที่มากมาย โดยทุกขั้นตอนเราจะดูแลแทนคุณหมด

บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

เริ่มต้น 6,000* บาท จากปกติ 10,000 บาท

* โปรโมชั่น บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการทำบัญชี กับ สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400

โทร : 094-659-5959

โทร : 02-215-0826

โทร : 02-215-0827

ไลน์ : @caaccounting

อีเมล : [email protected]

บริการของเรา

บริการรับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

บริการทำบัญชี ปิดงบการเงินรายเดือน

บริการปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางแผนภาษี

บริการจัดทำเงินเดือน